Βιβλιογραφία

  • Home
  • Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία*

*Βιβλιογραφία του βιβλίου του πρωτοπρεσβυτέρου Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημερίου του Μητροπολιτικού Αίγινας, με τίτλο: “Άγνωστες πτυχές ζωής και έργου του Ι. Καποδίστρια στην Αίγινα"

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Ἀθηνῶν

Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο Αἰγίνης

Καποδιστριακὴ Βιβλιοθήκη Αἰγίνης

Λαογραφικὸ Μουσεῖο Αἰγίνης (Ἀρχεῖο Πολύμνειας Ἠρειώτη) Μουσεῖο Μπενάκη

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ

Ἀνάπλασις, ἔτος Θ΄ (περιοδικό)

Ἀπόλλων (ἐφημερίδα)

Γενικὴ Ἐφημερὶς Ἑλλάδος (ἔτη 1826-1831)

Ἐκκλησία (περιοδικό)

Ἐλευθερουδάκη «Σύγχρονος Ἐγκυκλοπαίδεια», ἔκδ. 4η, Ν. Νίκας & Σία Ε.Ε., Ἀθῆναι. Ἑλληνικά (περιοδικό)

Ἑλληνικὴ Μυθολογία, ἐπιμελ. Ἰ. Κακριδῆ, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1986

Ἐνορία (περιοδικό)

Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια Ἱερὸς Σύνδεσμος (περιοδικό, 1900)

Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν

Καθημερινή (ἐφημερίς, 1999)

Καμπάνης Ἀρ., Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια

Κῆρυξ Αἰγίνης (ἐφημερίς, 1947-50)

Φαράκλας, Ρωσσικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, λῆμμα Αἴγινα

Times Λονδίνου

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ

Ι. Ἀδημοσίευτες πηγές

Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους

Προφορικὲς παραδόσεις

Πρωτόκολλα Δήμου Αἰγίνης

Pushinsky Dom, Ἀρχεῖο οἰκογ. Στούρτζα,

Ἁγία Πετρούπολη

ΙΙ. Δημοσιευμένες Πηγές

Ἀποστολικαὶ Διαταγαί

Ἀρχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Παλιγγενεσίας,

ἔκδ. Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων 1821-1832, Αἱ Ἐθνικαὶ Συνελεύσεις, Ἀθῆναι 1975.

Ἀτέση Βασιλείου, Μητροπολίτη πρώην Λήμνου. Ἐνοριακὰ τῆς Ἐπισκοπῆς Αἰγίνης κατὰ τὸ ἔτος 1834, στὸ περιοδικὸ Ἐνορία

Βλαχογιάννη Γιάννη, Ἱστορικὴ Ἀνθολογία, Ἀθήνα 1926, Β΄ ἔκδοσις.

Γαζῆ Γεωργίου, Λεξικὸν τῆς Ἐπαναστάσεως καὶ ἄλλα ἔργα, Ἱστορικαὶ σημειώσεις Πατσέλη, ἐπιμέλ. Λ. Βρανούση, Ἰωάννινα 1971

Γαλανοῦ Μιχαήλ, Οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων, Ἀθῆναι 1951

Γρηγορίου ἱερομονάχου, Συναξάρι τῆς Ἁγίας Θεοδώρας

Δημοσθένους κατὰ Ἀριστοκράτους

Ζακυθηνοῦ Διονυσίου, Ἡ Βυζαντινὴ Ἑλλάς, ἐν Ἀθήναις 1965

Ἠροδότου Ἱστορία, ΙΙ, IV, V

Θουκυδίδου Ξυγγραφή, Ι, ΙΙ, IV

Ἱεροκλέους Συνέκδημος

Καινὴ Διαθήκη (Πράξεις Ἀποστόλων)Ἰσοκράτους Εὐαγόρας

Καποδίστρια Ἰωάννη, 176 γράμματα πρὸς τὸν πατέρα του 1809-1820. Εἰσαγωγὴ καὶ μετάφραση ἀπὸ τὰ

Ἰταλικὰ Πολυχρόνη Ἐνεπεκίδη, Ἀθῆναι 1972

Κασομούλη Κ. Νικολάου, Ἐνθυμήματα

Στρατιωτικὰ τῆς Ἐπαναστάσεως τῶν Ἑλλήνων 1821-1833, Εἰσαγωγὴ καὶ σημειώσεις ὑπὸ Γιάννη Βλαχογιάννη, Ἀθῆναι 1940 (τόμοι Α, Β, Γ).

Καμπούρογλου(ς) Δημ., Μελέται καὶ ἔρευναι – Ἀττικά, ἐν Ἀθήναις 1923

Κοκκίνου Διον., Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις, τομ. Ε΄ καὶ ΣΤ΄, Ἀθῆναι 1968

Κουτσονίκα Λάμπρου, Γενικὴ Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἐπιμέλεια Ἐμμ. Γ. Πρωτοψάλτη, Ἀθῆναι 1956

Μάμουκα Ἀνδρέου, Τὰ κατὰ τὴν ἀναγέννησιν τῆς Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις, 1840

Νικοδήμου Κ., Ὑπόμνημα περὶ τῆς νήσου Ψαρῶν, τόμοι δύο, Ἀθήνησι 1862

Οἰκονόμου Μ., Ἱστορικὰ τῆς Ἑλληνικῆς Παλιγγενεσίας ἢ ὁ Ἱερὸς τῶν Ἑλλήνων Ἀγών, ἐπιμέλ. Ἐμμ. Γ.

Πρωτοψάλτη, τόμ. β΄, Ἀθῆναι 1957.

Παλαιὰ Διαθήκη (Κριταί, Λευϊτικόν)

Παπαδοπούλου Κάρπου, Ἀπάνθισμα (Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Διονυσίου Ρώμα, τόμος β΄, ἐν Ἀθήναις 1906)

Παπαρρηγοπούλου Κων., Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ἀπὸ τῶν Ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν

Νεωτέρων, τόμος ε΄, ἐν Ἀθὴναις 1874.

Παυσανίου, Περιήγησις Ἑλλάδος 2.

Περραιβοῦ Χριστοφόρου, Ἀπομνημονεύματα Πολεμικά, ἐπιμέλ.

Ἐμμ. Γ. Πρωτοψάλτη, Ἀθῆναι 1956 Πορφυρογεννήτου Κωνσταντίνου, Περὶ θεμάτων

Σαβραμῆ Εὐαγγέλου, Αἰγινητικὸν Ἡμερολόγιον

Στεφανίδη Βασ., ἀρχιμ., Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, Ἀθήνα 1959

Σουρμελῆ Διονυσίου, Ἱστορία τῶν Ἀθηνῶν κατὰ τῶν ὑπὲρ Ἐλευθερίας Ἀγῶνα, ἀρχομένη ἀπὸ τῆς Ἐπαναστάσεως μέχρι τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν πραγμάτων, ἐν Αἰγίνῃ 1834

Σπηλιάδου Νικ., Ἀπομνημονεύματα διὰ νὰ χρησιμεύσωσιν εἰς τὴν Νέαν Ἑλληνικὴν Ἱστορίαν, τόμος β΄, Ἀθήνησιν 1852 Τερτσέτη Γ., Ὑπόμνημα εἰς Θεόδ. Κολοκοτρώνην, ἐκδ. Μέρμηγκα, παρουσίαση Δημ. Φωτιάδη

Φωτιάδη Δημ., Ἡ Ἐπανάστασις τοῦ Εἰκοσιένα, β΄ ἔκδ. τόμος γ΄, Ἀθῆναι 1977.

Δ. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Αἰνιὰν Δημητρίου, Ἀπομνημονεύματα, ἐπιμ. Γ. Πρωτοψάλτη, Ἀθῆναι 1956

Ἀντωνὶνου Λιβερέλλη, Μεταμορφώσεων Συναγωγή, 2ος μ.Χ. αἰ. Βέλτερ Γαβριήλ, Αἴγινα, Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος κατὰ περιοχάς, ἐπιμέλ. Γ. Κουλικούρδη, Ἀθῆναι 1962, ἐκδ. Μορφωτικοῦ Συλλόγου Αἰγίνης

Βίος καὶ Πολιτεία τῶν ἐξ Αἰγίνης Ἁγίων, Καποδιστριακὸ Γυμνάσιο Αἰγίνης, τάξις Δ΄, Αἴγινα 1970

Βυζαντίου Χρήστου, Ἱστορία τῶν κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν ἐκστρατειῶν καὶ μαχῶν ὧν συμμετέσχεν ὁ τακτικὸς στρατὸς ἀπὸ τοῦ 1821 μέχρι τοῦ 1832, ἐπιμ. Ἐμμ. Γ. Πρωτοψάλτη, Ἀθῆναι 1956

Γαλάνη-Κρητικοῦ Μαίρη, Αἴγινα, 2010

Γαλανοῦ Μιχαήλ, Ταξιδιωτικαὶ σκέψεις καὶ ἐντυπώσεις

Γεωργαλᾶ Γ.Κ., Αἴγινα, 1927

Γιαννούλη Ἐμμανουήλ, Ἡ «Μεγάλη Ἐκκλησία» – Ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς στὴν Αἴγινα, Ἀθήνα 1996

Ἑβδομάδα Μελέτης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καὶ Πολιτισμοῦ, κείμενα ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση τοῦ «Ἐκπολιτιστικοῦ καὶ Μορφωτικοῦ Συλλόγου τῆς Αἴγινας», Αἴγινα, Αὔγουστος 1977

Ἔνεφ Μιχαήλ, 3 τόμοι Ὀρθοδόξου Εἰκονογραφίας

Δημητρακοπούλου Γ. Σοφοκλῆ, Χριστιανικὴ Αἴγινα, ἐκδ. Παρρησία, Ἀθήνα 2009

Ἠρειώτη Παν., Αἰγινητικὰ ΙΙΙ (1893)

Ἠρειώτη Παν., Ἀρχαῖαι Ἐπιγραφαὶ Αἰγίνης εἰς τὸ πρόγραμμα τοῦ ἐν Αἰγίνῃ Ἑλληνικοῦ Σχολείου, 1892-1893

Ἱδρωμένου Α.Μ., Καποδίστριας Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις 1900

Καζαντζάκη Νικ., Καποδίστριας, 1930

Καλαμπρέζε, Αἴγινα, «Ν. Κομουνιτά», Ὀκτω. 1985

Καρακατσάνης Α., Ἡ Αἴγινα διὰ μέσου τῆς Ἱστορίας

Κατάλογος Ἀρχαίων Νομισμάτων συμβόλων καὶ κερατίων τῆς συλλογῆς Ἀλεξ. Ν. Μελετοπούλου, ἐν Ἀθήναις 1884

Κόκκωνα Γιάννη, Οἱ Μαθητὲς τοῦ Κεντρικοῦ Σχολείου (1830-1834), Ἀθήνα 1997

Κονδάκη Α., Ἀπομνημονεύματα, ἐκδ. Γ. Τσουκαλᾶ, ἐπιμέλ. Ἐμ. Πρωτοψάλτη, Ἀθῆναι 1954

Κονιδάρη Γερασίμου, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, τόμος Α΄, ἐν Ἀθήναις 1954-1960

Κονόμου Ντ., Ἅγιος Διονύσιος, ὁ πολιοῦχος Ζακύνθου, Ἀθῆναι 1969

Κοῦκος Ἀνδρέας, Ἡ Ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια, Ἀνάτυπο, Ζάκυνθος 2009

Κοῦκος Ἀνδρέας, Τὸ Συνέδριο τοῦ Ἄαχεν (1818): Τὸ Εὐρωπαϊκό Ὅραμα τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια (συνέδριο στὴν Αἴγινα 22 Νοεμβρίου 2008 καὶ 21 Ἰουνίου 2009)

Κούκκου Ἑλένη, Ἰωάννης Α. Καποδίστριας – Ρωξάνδρα Σ. Στούρτζα, Ἱστορικὴ Βιογραφία, ἐκδ. Πατάκη, Ἀθήνα 2004

Κουλικούρδη Π. ΓεωργίαὉ «Ἀλέξανδρος» τοῦ Χατζηαλεξανδρῆ, Ἀθήνα 1972

Κουλικούρδη Π. Γεωργία, Αἴγινα Ι

Κουλικούρδη Π. Γεωργία, Αἴγινα ΙΙ, ἡ Αἴγινα στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, Αἰγινῆτες Ἀγωνιστές, Αἴγινα 2002

Κουλικούρδη Π. Γεωργία, Αἴγινα ΙΙΙ, τοπογραφικὰ καὶ ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴ νεότερη πόλη, Ἀθήνα 2006

Κουρελάρου Βικεντίου, ἱερ., Ἡ ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Βουκουρέστι, Θεσσαλονίκη 2005

Κρεμμυδᾶ Βασ., Νεότερη Ἱστορία Ἑλληνικὴ καὶ Εὐρωπαϊκή, Ἀθήνα 1981

Κωνσταντινοπούλου Χρ., Ἡ Αἴγινα στὰ χρόνια τοῦ Καποδίστρια

Λέφα Χρήστου, Ἱστορία τῆς Ἐκπαιδεύσεως, Ἀθῆναι 1942

Λιγνάδη Τάσου, Ἡ ξενικὴ ἐξάρτησις κατὰ τὴν διαδρομὴν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους (1821-1845), Ἀθῆναι 1975

Λιγνοῦ Ἀντωνίου, Ἱστορία τῆς νήσου Ὕδρας, τόμοι τρεῖς, Ἀθῆναι 1946-1953

Λογιωτατίδη Σπυρ., Ὀνάτας, Αἰγινήτικα ἀγάλματα καὶ Αἰγιναία Τέχνη 1862

Λογιωτατίδη Σπυρ., Ἡ ἁρπαγὴ τῆς Αἰγίνης

Λυκούδης Στυλ., Αἰγιναία Ἐμπολή

Λυκούδης Στυλ., Τὸ ἀρχαῖονὙδραγωγεῖον, περ. Κῆρυξ Αἰγίνης 1950

Μαντζουλίνου Α. Διονυσίου, Ἰωάννης Καποδίστριας (1776-1831), τόμοι Α΄ καὶ Β΄, βιβλιοπωλεῖον τῆς «Ἑστίας», Ἀθῆναι 1990

Μαρινέλλης Χρ. Ἐλευθέριος, Τὰ Ἑλληνόπουλα στοὺς Ἐθνικοὺς Ἀγῶνες, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας, Καλάβρυτα 2010

Μουτσόπουλου Ν., Ἡ Παλαιὰ Χώρα Αἰγίνης, Ἀθῆναι 1962

Παιδεία, Φιλοσοφία, Πολιτισμὸς τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος, Αὐτογνωσία καὶ Μέλλον, Αἴγινα, 2-4 Ἰουνίου 1995, ἔκδ. τόμου ἀπὸ τὴν ὀργάνωση Συνεδρίου τοῦ Συνδέσμου Ἐπιστημονικοῦ Προβληματισμοῦ Αἰγίνης

Πρόκες-Ὄστεν Ἀντ., Ἱστορία τῆς Ἐπαναστάσεως τῶν Ἑλλήνων κατὰ τοῦ Ὀθωμανικοῦ Κράτους ἐν ἔτει 1821 καὶ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασιλείου διπλωματικῶς ἐξεταζομένη, μεταφρασθεῖσα ὑπὸ Γ.

Ἐμμ. Ἀντωνιάδου, τόμος δεύτερος, Ἀθήνησι 1869

Σιμόπουλου Κυριάκου, Πῶς εἶδαν οἱ ξένοι τὴν Ἑλλάδα τοῦ 21

Σίμψα Μ., Τὸ Ναυτικὸ στὴν Ἱστορία τῶν Ἑλλήνων

Σκανδάμη Σπ. Ἀνδρέα, Ἡ τριακονταετία τῆς Βασιλείας Ὄθωνος, ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου, Ἀθῆναι 1961.

Σταμάτη Μ. Κώστα, Αἴγινα, ἹστορίαΠολιτισμός, τόμος πρῶτος, Ἀθήνα 1989

Σταμέλου Δημήτρη, Ὁ θάνατος τοῦ Καραϊσκάκη, συμπτωματικὸ γεγονὸς ἢ ὀργανωμένη δολοφονία;, Βιβλιοπωλεῖον τῆς «Ἑστίας»,

Πολιτικὴ καὶ Ἱστορία 27, Ἀθήνα 1987

Σταυριανοῦ Ἰωάννου, Συλλογὴ διαφόρων ἀντικειμένων ἀγνώστων ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Ἱστορίᾳ, Ἀθῆναι 1982

Σωτηρίου Γ., Αἱ παλαιοχριστιανικαὶ Βασιλικαὶ τῆς Ἑλλάδος, «Ἀρχαιολογικὴ Ἐφημερίς» 1929

Τσόκα Νότη, Αἱ τοιχογραφίαι τοῦ ἐν Ἀμαρουσίῳ Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Δημητρίου, Ἀθῆναι 1954

Φιλαρέτου Γ.Ν., Ξενοκρατία καὶ Βασιλεία ἐν Ἑλλάδι (1821-1897), Ἀθήνα 1977

Φίνλεϋ Γεωργίου, Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, τόμος Β΄, μετάφραση Ἀλίκη Γεωργούλη, Ἀθήνα 1973

Χέρτσεβεργ Γουσταύου Φρ., Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, μετάφρασις Παύλου Καρολίδου, τόμος τρίτος, ἐν Ἀθήναις 1916.

Ε. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Ἡ Αἰγιναία, περιοδικὴ πολιτιστικὴ ἔκδοση,

Αἴγινα, Ἰανουάριος-Ἰούνιος 2012

Στ. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Acta Sanctorum, Junii, Tomus Quartus, Parisiis et Romae 1867

Arliotti Demetrio, La vita di Giovanni Conte Capodistria Scritta nel 1833, Corfu 1859

Chandler Richard, 2, 17

Cochrane, Wanderings in Greece

Dodwell E., A classical and topographical tour throw Greece, during the years 1801, 1805 and 1806, London, Αἴγινα, κεφ. 16

Giraud Jean

Knoblauch Paul, Die Hafenlagen der Stadt Agina, Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον 27Α (1972)

Leake M., Travels in the Morea, 1830, London

Mason Donald, ἱστορικός

Quinet Ed., De la Gréce moderne, Paris 1830

Migne, Patrologia Graeca

Panofka, «Zeus und Aegina», 3 not. 4

Piri Reis, Hitab-i Bahriye (Βιβλίο τῆς ναυτικῆς), επ. Bülent Ari (Anhera,2002)

Pushinsky Dom, Ἀρχεῖο Ἁγ. Πετρουπόλεως, οἰκογ. Στούρτζα

Steven Runciman Times, London

Thevet André, Le grand insulaire et Pilotage d’ André Thevet (1586, bibliothéque national de France, ms. FranÇais 15452-15453)

Woodhouse C-M, Capodistria, The Founder of Greek Independence, London-New York 1973

Wordsworth Chris